Tietosuoja 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio:

Rekisterinpitäjä

 • Olofiksaamo
 • Y-tunnus: 2723568-6 
 • osoite: Lammassaarentie 4 C 47, 34130 Ylinen 
 • p. 0458884873
 • sähköposti: vilma@olofiksaamo.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö 

 • Vilma-Lotta Ala-Mononen 
 • p. 0458884873 
 • sähköposti: vilma@olofiksaamo.fi

Henkilörekisterin nimi 

 • Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on: 
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde 
 • Henkilötietoja kerätään asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja asiakaskirjauksien kirjaamista varten, potilasasiakirja-asetuksen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Ajas - ajanvarausjärjestelmästä

Käsiteltävät henkilötiedot

 • Käsitellään asiakkaan nimeä, puhelinnumeroa, sähköpostiosoitetta, kotiosoitetta sekä sosiaaliturvatunnusta.

Henkilötietojen luovuttaminen

 • Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

 • Tietoja säilytetään ainoastaan ainoastaan Vellon sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu erillisin tunnuksin. Lisäksi tietokoneet joilla järjestelmää on suojattu erikseen salasanalla.

Tietojen säilytysaika 

 • Tietoja säilytetään 10 vuotta

Profilointi

 • Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet 

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

 • Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen 
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot. 
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
 • a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai 
 • b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
 • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos 
 • a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;Sopimustieto.fi tunniste: KPVX NGRP GWMP P2Z3 57Q9 
 • b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai 
 • c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. 
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. 
 • Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 

Yhteydenotot

 • Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen vilma@olofiksaamo.fi tai postitse osoitteeseen Lammassaarentie 4 C 47, 34130 Ylinen .